ok2016menu
In Memoriam Sytse ten Hoeve Friese Orgelkrant 2016
 

Op Nieuwjaarsdag overleed op 70-jarige leeftijd Sytse ten Hoeve. Hij schreef met enige regelmaat een artikel voor de Friese Orgelkrant. Dat deed hij vanuit zijn grote belangstelling voor en kennis van Friese kerken en hun interieur. Hij was bestuurslid van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en publiceerde met grote regelmaat in kranten en tijdschriften. Ook verschenen boeken van zijn hand. Bekende voorbeelden daarvan zijn ‘Friese preekstoelen’ (1980) en ‘De Nicolaaskerk van Nijland’ (2014). Bij diverse kerkrestauraties adviseerde hij inzake het interieur en de inrichting, zoals recentelijk in Spannum. Bestuurlijk was hij niet alleen actief in de Stichting Alde Fryske Tsjerken betrokken, maar bijvoorbeeld ook in de Stichting Ald Snits, in de Provinciale Adviescommissie Monumentenzorg, bij de Fryske Akademy (waar hij van 1980 tot 1991 deel uitmaakte van het dagelijks bestuur), in de redactie van het tijdschrift De Vrije Fries (1980-1996) en in nationale stichtingen op het terrein van kerkelijke kunst.

Sytse ten Hoeve werd op 25 oktober 1945 in Leeuwarden geboren. Samen met zijn tweelingbroer bezocht hij na de ULO de kweekschool Mariënburg in zijn geboorteplaats. Hij schreef bij zijn afstuderen een werkstuk over kerkinterieurs in Friesland. Vervolgens werd hij onderwijzer, eerst in Dronrijp en daarna in Nijland, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Hij ontwikkelde zich tot een expert op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en op het terrein van kerkinterieurs in Fryslân. De belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis deelde hij met zijn in 2009 overleden tweelingbroer Hendrik ten Hoeve, die een bekend lid van de Leeuwarder gemeenteraad was en als ‘stadshistoricus’ van Leeuwarden opereerde.

Over het cultureel erfgoed dat de kunstschatten in de Friese kerken vormden, publiceerde Sytse ten Hoeve veelvuldig. De toekomst daarvan baarde hem door de vele kerksluitingen en -herinrichtingen zorgen. Ook de kerkmuziek had zijn belangstelling. In 1975 verliet hij het onderwijs en werd directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, waar hij tot en met zijn pensionering in 2005 bleef. Onder zijn leiding beleefde het museum een periode van groei. Vanwege zijn vele verdiensten werd Sytse ten Hoeve ereburger van zijn woonplaats Nijland en van Sneek. Hij ontving naast de cultuurprijs van de voormalige gemeente Wymbritseradiel diverse andere Friese cultuuronderscheidingen. Bovendien was hij ridder in de orde van Oranje Nassau.

Postuum verschijnen in deze krant nog twee artikelen van zijn hand.
Met het verscheiden van Sytse ten Hoeve is een fervent pleitbezorger van het kerkelijk cultureel erfgoed in Fryslân heengegaan.

De redactie


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard