Werklijst Willem Hardorff en Johan Frederik Kruse Friese Orgelkrant 2015
 
In de papieren Orgelkrant van 2015 staat een artikel met de titel 'Enkele aantekeningen over de orgelmakers Hardorff en Kruse'. Daarin staat vermeld dat naar aanleiding van dit artikel een (voorlopige) werklijst van deze beide orgelmakers op de website wordt getoond.
Gezien het voornemen om pas in het najaar de orgelkrant van 2015 op de website op te nemen is besloten deze werklijst nu alvast op de website te plaatsen.


Voorlopige werklijst

Willem Hardorff (1815-1899) en Johan Frederik Kruse (1848-1907)


Opgesteld door Ad Fahner, April 2015Jaar Plaats Werkzaamheden Bron
       
1844 Boxum Nieuwe balgen SOW
1845 Leeuwarden, rk Franciscus Nieuw orgel, samen met vd Meer, ingebruikgenomen op 12 okt. LC 17/10/1845
1846 Arum Herstelling Ypma-orgel Nivo 5/390
  Ferwerd Reparatie HO 1988/116
  Boxum Nieuwe balgen ?? Nivo 1/203
  Oudkerk Reparatie AHV/416
1847 Hichtum Reparatie en combinatie trede vervaardigd JJ
  Dokkum, rk Schoonmaak en herstel Nivo 15/11
1848 Harlingen, dg Dispositiewijziging GHB h 136
1849 Dronrijp, rk Reparatie MIX 83/110
  Dronrijp Reparatie LdJ
  Henpens Nieuw orgel? APO
    Kabinetorgel? 12 stemmen LdJ CvD
1850 Leeuwarden, rk Overplaatsing orgel Dominicuskerk MIX 83/122
  Hallum Herstelling Nivo 4/276
  Oudkerk Reparatie AHV/416
1851 Hantum Radersma-orgel afgebouwd en verbeterd MIX 46/633
  W. Terschelling, dg Nieuw orgel APO
  Roodhuis, rk Schoongemaakt en klaviatuur verplaatst GHB r54
  Ee Herstelling voor fl. 288,- Kluiver III/101
1852 Rinsumageest Blaasbalgen vernieuwd GHB r62
  Spannum Reparatie GHB s61
1853 Harlingen Herstel, front gefoelied Nivo 3/130
  Wirdum Front gefolied, balgen hersteld Nivo 3/374
  Stiens Orgel verplaatst GHBc s22
  Dokkum, ver. chr. gemeente Nieuw front  
  Oosthem Pedaalklavier en registratuur hersteld Nivo 5/362
1854 Berlikum Restauratie en uitbreiding APO
1855 Franeker afgesch, Levering orgel. In 1905 naar Bergum gk. In 1977 gesloopt. FOK JJ/181
  Harlingen Schoonmaak en reparatie Nivo 3/130
  Wirdum Balgen hersteld Nivo 3/374
Marrum Herstelling en enkele frontpijpen vernieuwd Nivo 5/268
1856 Kubaard Nieuw orgel (12/10/1856) Sow; Nivo 7/293
Bergum 2 balgen vernieuwd Nivo 5/268
1857 Nieuw Beerta Nieuw orgel (5 juli) GHB n54
  Hallum Schoonmaak en herstel Nivo 4/276
  Oosthem Klavier gerepareerd Nivo 5/362
1858 Driesum Reparatie JJ/183
  Kimswerd Nieuw orgel (19/09/1858) Nivo 8/49
1859 Morra Herstelling Nivo 2/129
  Nijland Reparatie JJ/201
1860 ca. Abbega Nieuw orgel. In 1924 naar Buitenpost gk. In 1963 gesloopt. JJ/180
  Oosthem Orgel naar nieuw kerkgebouw verplaatst. Dispositie wijziging en front veranderd. Nieuw snijwerk. GHBc O28 Nivo 5/362
  Gaast Nieuw orgel Nivo 8/118
  Edens Nieuw orgel (ingebruikgenomen op 10 oktober) CvD
  Burgwerd Herstel  
  Marrum Herstelling, front gefoelied, kas geverfd. Nivo 5/268
  Baaium Nieuw orgel (thans in Achterberg) Nivo 8/105
1861 Scharnegoutum Nieuw orgel Nivo 8/186
  Britsum Nieuw orgel Nivo 8/161
  Menaldum Nieuw orgel (bestek Van Dam) SOW
  Beetgum Keuring Van Oeckelen-orgel LC
1862 Gauw Nieuw orgel Nivo 8/204
1862 t/m 1873 Leeuwarden Stemmen orgels Wester- en Galileërkerk voor fl. 50,-
NB. Van Dam kreeg fl. 100,- voor het stemmen van de orgels van Grote, Wester- en Galileërkerk.
HCL, Archief Ned. Herv. Gem. Leeuwarden Inv.nr: 1251
1863 Rauwerd Onderzoek toestand orgel (fl. 53,40) OiF/129
  Leeuwarden Reparaties Wester- en Galileërkerk. HCL
  Wommels Reparatie en schoonmaak (fl. 455,-) OiF/156
1864 Dronrijp Balg vervangen Nivo 1/159
  Boxum Reparatie en verbetering Nivo 1/203
  Kubaard Schoonmaak + nieuw register Nivo 7/293
  Menaldum Reparatie JJ/199
1865 Bolsward, gk Nieuw orgel?? CvD
  Menaldum Reparatie JJ/199
1870 Oosterend Nieuw orgel (inwijding op 13 november 1871 door Jhr. mr. S.W. Trip) W&V
  Menaldum Reparatie JJ/199
  Roodhuis Nieuw orgel W&V
1871 Oudeschoot Nieuw orgel (inwijding op 15 oktober 1871 door Posthumus, Wommels) W&V
  De Wilp Plaatsing gebruikt orgel (18 juni 1871) W&V; MIX 23/511
Hallum Restauratie + uitbreiding vrij pedaal Nivo 4/276
  Leeuwarden Reparatie orgels Wester- en Galileërkerk HCL
1872 Anjum Nieuwe perspomp geleverd HO 1985/402
1873 Wirdum Ombouw Van Dam-orgel Nivo 3/374
  Menaldum Reparatie JJ/199
1874 Scheemda Pijpwerk, windladen en welramen geleverd aan Roelf Meijer en orgel geïntoneerd MIX 58/381
1875 Winsum Nieuw orgel (inwijding door Posthumus, Wommels) W&V
ca.1875 Lions Nieuw orgel. In 1961 verplaatst naar Húns Nivo 10/239
1876 Itens Nieuw orgel Nivo 10/281
  Hommerts Van Dam-orgel overgeplaatst naar nieuwe kerk en nieuwe kas geleverd Nivo 10/276
  Hantum Nieuw orgel GHBc H131.6
1877 Wanswerd Nieuw orgel Nivo 10/350
1878 Brantgum Nieuw orgel Nivo 10/361
  Baaium Nieuw orgel Nivo 10/355
1881 Boxum Front gefoelied, nieuwe Viola di Gamba Nivo 1/203
1882 Hallum Herstel Nivo 4/276
1883 Oldeholtpade Overplaatsing groot kabinetorgel (10 febr 1883) FOK
  Nijeholtpade Nieuw orgel (september 1883) FOK-MIX25; Nivo 11/264
  Dronrijp Herstelling Nivo 1/159
1885 Kimswerd Restauratie Nivo 8/49
  Wanswerd Kleine reparatie Nivo 10/350
1886 Koog a/d Zaan Nieuw orgel; in 1913 overgeplaatst naar Bergen aan Zee Lijst internet
1887 Harlingen, Herst. Ev. Luth. Nieuw orgel Victor Timmer
1888 Oostermeer-Hoogzand Nieuw orgel (2 april 1888) FOK
  Hoogezand Nieuw orgel Nivo 12/91
  Huizum Herstel (fl. 436) Kruse was hier organist GHBs H84
  's Hertogenbosch Chr. Geref. Nieuw orgel. Thans in Vaals (Kapel a/d Esch) LC 10/12/1888; Lijst internet
1889 Suawoude, gk In 1933 naar Wormer dg. Nivo 12/149
  Hommerts Onderhoud Lijst internet
  Harderwijk, gk Nieuw orgel (17 febr 1889) LC 23/02/1889
  Gerkesklooster, gk b Kerkorgel voor fl. 200,- (kerkharmonium?) Victor Timmer
1890 Kollum, gk Nieuw orgel (in 1925 naar Dokkum cgk. Front in 1977 naar Engelum) HO april ’93
  Huins Nieuw orgel. In 1961 naar Eindhoven dg. Nivo 12/187
1891 Gerkesklooster, gk b Reparatie Victor Timmer
1893 Gameren Nieuw orgel. In WO II verloren gegaan Lijst Internet
1894 Hoorn (Terschelling) Nieuw orgel FOK
  Noordbroek Reparatie Nivo 1/256
  Kerkwijk Nieuw orgel; Ombouw in 1963 door De Koff Lijst internet
1895 Wirdum Front gepoetst Nivo 3/374
  Wormerveer, dg Schoongemaakt GHBc W84
1896 Midsland Nieuw orgel; In 1921 nieuw binnenwerk van B&T Nivo 13/129
1898 Leerbroek Nieuw orgel; verbrand in 1935 Lijst internet
1899 Rossum Nieuw orgel MIX 28/710
1901 St. Annaland Nieuw orgel; In 1927 vervangen door nieuw orgel van Dekker te Goes. Lijst internet
  Well bij Ammerzoden Nieuw orgel ITC 19/10/1901
1902 Cadzand Nieuw orgel Lijst internet
  Wommels Restauratie Lijst internet
  Oostburg (bedoeld is waarschijnlijk Cadzand) Nieuw orgel ITC 7/12/1901
1903 Groede Nieuw orgel Kluiver 3/144
1904 Balk Herstel GHBc
1905 Oldeholtwolde Nieuw orgel Nivo 14/145
1906 Haarlem, Ev. Br. gem Restauratie Lijst internet
  Sexbierum Restauratie LC 17/10/1906
1903/06 Zeist, Broeder Gemeente Onderhoud orgels  
1908 Nieuwland Nieuw orgel Lijst internet

 

Bronvermelding
Lijst internet A. Boogert (http://www.boogert-beeke.nl/orgel/kruse_werk.htm).
FOK Meindert van der Galiën, Friese Orgelkroniek, de Mixtuur 25 (juni 1978), 562-569.
MIX De Mixtuur.
Nivo Het Historische Orgel in Nederland, Amsterdam.
HO Het Orgel, tijdschrift van de KVOK (voorheen KNOV).
HCL Historisch Centrum Leeuwarden. Archief Ned. Herv. Gem. Leeuwarden.
OiF Maarten Seybel, Orgels in Friesland, Baarn 1970.
W&V W.D. vd Kleij en W.H. Zwart, Repertorium van orgelberichten voorkomend in “Waarheid en Vrede”, de Mixtuur 11 (okt 1973), 194-206.
LdJ J.L. de Jong Lzn, Alphabetische Lijst van Kerkorgels in Friesland, Heerenveen, 1936.
LC Leeuwarder Courant
CvD Cees van Dam (homepage inmiddels gesloten).
GHB G.H. Broekhuyzen Senior, Orgelbeschrijvingen, Amsterdam, 1986.
GHBc G.H. Broekhuyzen Senior, Orgelbeschrijvingen, commentaar, Amsterdam, 1993.
APO A.P. Oosterhof en E.J. Penning, Grepen uit de Nederlandsche Orgelhistorie, Het Kerkorgel, uitgave Orgelfabriek A.S.J. Dekker, Goes.
SOW F. Talstra, Skoalmasters oant wird, de Mixtuur 19 (sept 1976), 406-412.
JJ Jan Jongepier: Vijf eeuwen Friese orgelbouw, Leeuwarden, 2004.
AHV Auke H. Vlagsma: De Friese orgels tussen 1500 en 1750, Leeuwarden, 2003.
ITC Ierskesche en Thoolse Courant.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard