ok2014menu
Twintig jaar Organum Frisicum Friese Orgelkrant 2014
 

Op naar het vijfde lustrum!

Als je met iets begint, weet je nooit of het van blijvende aard is. Toen Johan Sjoukema, Theo Jellema en Otto Roelofsen twintig jaar geleden de Stichting Organum Frisicum oprichtten, wisten zij dat natuurlijk ook niet. Nu – anno 2014 – zijn er acht bestuursleden, twee artistiek adviseurs, een administratrice, een financieel adviseur en twee webmasters. In totaal veertien personen. Bestuurslid Peter van der Zwaag nam in 2012 de functie van hoofdredacteur over van Johan Sjoukema. Daarnaast heeft de stichting de culturele ANBI-status en het aantal donateurs is door de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven.

In 2004 vierden we als Stichting Organum Frisicum het tienjarig bestaan met een grootse manifestatie in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Aan de toenmalige Commissaris van de Koningin, Ed Nijpels, werd het eerste exemplaar van “Vijf eeuwen Friese orgelbouw; een schoone voorraad waarlyk” overhandigd. Een boek geschreven door Jan Jongepier, die ook vrijwel vanaf het begin als adviseur en excursieleider aan onze stichting verbonden was. Jan Jongepier was van grote betekenis voor Organum Frisicum; de stichting lag hem nauw aan het hart. Nadat zijn gezondheid al enkele jaren verslechterde, overleed hij helaas op 31 juli 2011. Theo Jellema, die in 2006 Jan Jongepier als organist van de Grote Kerk in Leeuwarden opvolgde, fungeert sinds juli 2011 steeds als leider van onze excursies en is ook wat het adviseurswerk bij orgelrestauraties betreft in de voetsporen van Jan Jongepier getreden.

De afgelopen vijf jaar heeft Organum Frisicum nieuwe initiatieven ontplooid. Zo is in 2011 voor het eerst een ‘orgelfietstocht’ georganiseerd, in samenwerking met Stichting Tsjerkepaad. In september 2013 is er een speciale kindervoorstelling door Organum Frisicum georganiseerd en in juni van hetzelfde jaar organiseerde Organum Frisicum in de Grote Kerk te Leeuwarden een concert ter herdenking van Albert Schweitzer die in 1932 in diezelfde kerk een concert verzorgde. Het is de bedoeling van de stichting jaarlijks begin juni een concert te organiseren als opening van het Friese orgelseizoen. Dit jaar zal dit concert plaats vinden op dinsdag 10 juni in Bolsward, in 2015 in Harlingen. In de periode april tot en met juni 2015 wordt er een aantal kindervoorstellingen uitgevoerd, in het kader van het Maria-Louisejaar. Volgend jaar is het namelijk 250 jaar geleden dat Maria Louise ('Marijke-Muoi' of 'Marijke-Meu') overleed. Organum Frisicum laat een nieuw muziektheaterstuk schrijven waarin de muziek aan het Friese hof aandacht krijgt, het orgel van de Waalse Kerk (dat schoondochter Anna van Hannover schonk) een rol speelt, maar ook muziek uit de huidige tijd zal klinken. Ook bij de aanloop naar 2018, als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa zal zijn, is Organum Frisicum betrokken. Op zaterdag 27 september zal tijdens de feestelijke jubileumexcursie door Organum Frisicum i.s.m. Boeijenga Music Publications een nieuwe orgelcompositie van Johan G. Koers in druk worden uitgebracht. De première van dit werk vindt plaats in de Rotondekerk in Terband door oud-leerling Jochem Schuurman. Verschillende nieuwe activiteiten dus; naast de al langer bestaande excursies, de Friese Orgelkrant, het zomerconcert en de nationale orgeldag in Fryslân.

Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar kunnen we constateren dat het werk van Organum Frisicum een verheugende belangstelling geniet: de excursies en concerten worden goed bezocht; het boek van Jan Jongepier was een bestseller; de organisatie van de nationale orgeldag in Fryslân ondervindt veel waardering en de Friese Orgelkrant vindt zijn weg door de gehele provincie en daarbuiten. Door de uitbreiding van haar werkzaamheden met nieuwe activiteiten overlegt Organum Frisicum in toenemende mate met ‘verwante’ organisaties als Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Stichting Tsjerkepaad en andere instellingen. In deze tijd zijn en blijven organisaties als de onze hard nodig om het cultureel erfgoed aan orgels in Fryslân te bewaren en het gebruik ervan te stimuleren. Gelukkig worden er nog steeds orgels gerestaureerd en klinken ze daardoor vaak fraaier dan tevoren. Bijzondere aandacht verdient in dit verband de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden: hier bestaan vergevorderde plannen tot restauratie, uitbreiding en verplaatsing van het in slechte staat verkerende Adema-orgel (zie elders in deze krant). Voor restauraties verstrekt onze stichting om de twee jaar een bescheiden subsidie, die vooral voor kleinere dorpsorgels in Fryslân is bedoeld. In het werk van de stichting zullen activiteiten voor jongeren steeds belangrijker worden, omdat deze vaak niet meer met het orgel in aanraking komen. Met een variëteit aan activiteiten wil Organum Frisicum uitdrukkelijk haar doel, de instandhouding van het kerkorgel in Fryslân als onderdeel van het cultureel erfgoed én het promoten daarvan, blijven nastreven. Wij hopen hiermee nog lange tijd door te gaan. Op naar het vijfde lustrum!

Namens het stichtingsbestuur en de redactie,
Otto Roelofsen en Peter van der Zwaag


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard