ok2009menu
Bestuurlijke zaken Friese Orgelkrant 2009
 

In het bestuur van de Stichting Organum Frisicum doen zich enkele veranderingen voor. Allereerst is daar het vertrek van de secretaris, Ad Fahner. Hij is inmiddels opgevolgd door de jeugdige Jochem Schuurman uit Drachten. Verder treedt dit jaar een extra bestuurslid tot onze gelederen toe: Keimpe van der Wal uit Leeuwarden, die zich specifiek met 'jongerenaangelegenheden' gaat bezighouden. Volgend jaar komt er nóg een bestuurslid bij en dat is Willem Sprik uit Balk. Momenteel is hij wethouder van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar komt hij met al zijn contacten naar de provincie en lokale overheden toe ons bestuur versterken.

Ad Fahner

Adriaan Fahner, zoals hij officieel heet, is op 29 oktober 1945 in Leeuwarden geboren. Zijn ouders hadden een groente- en fruitzaak in het hartje van de Leeuwarder binnenstad. De plaats van zijn wieg heeft zijn belangstelling voor de historie van Leeuwarden bepaald. Op 29 oktober 2005 won hij de eerste quiz over de geschiedenis van Leeuwarden, die door het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) was georganiseerd. En in januari 2007 ontving hij – samen met zijn onafscheidelijke kompaan Jes Wassenaar – uit handen van de Leeuwarder burgemeester het Gouden Leeuwtje voor zijn verdiensten op het gebied van de Leeuwarder historie sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Zo verzorgde hij samen met Jes Wassenaar jarenlang het radioprogramma 'Leeuwarden Toen' van de locale omroep Mercurius. Inmiddels is het uitgegroeid tot een veel bekeken televisieprogramma.

Ad bezocht in zijn geboorteplaats eerst de ULO en daarna de kweekschool 'Mariënburg' (genoemd naar het buiten van Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel dat ooit op dezelfde plek stond). In 1968 behaalde hij het diploma volledig bevoegd onderwijzer. In datzelfde jaar trouwde hij met zijn Ankie. Deze was uit Het Bildt afkomstig waardoor Ad twee jaar organist van de hervormde kerk in Sint-Jacobiparochie was. Het kersverse echtpaar vertrok in 1968 naar Brielle, waar Ad onderwijzer werd. In zijn jongensjaren ontwikkelde Ad al belangstelling voor het orgel. Hij kreeg evenals zijn vader orgellessen van Symen Schuitema, bekend van de serie De oude meesters. Vanaf begin jaren zestig tot op de huidige dag is hij ook regelmatig te vinden bij orgelmakerij Bakker & Timmenga. In Brielle mocht hij al snel tijdens de avonddiensten in de Catharijnekerk spelen op het fraaie Kamorgel, maar hij studeerde ook vaak in de Kleine Kerk op het Reichner-Bätzinstrument dat later naar Ermelo is verhuisd. Ook de orgelgeschiedenis van deze kerk had zijn belangstelling. In de consistoriekamer van de kerk en op het stadsarchief heeft hij menig uurtje doorgebracht. Het resultaat werd gepubliceerd in het Orgelblad. Hier ontdekte hij ook een bericht in de notulen van de magistraat waarin Christian Müller zijn knecht (bedoeld werd: J.H.H. Bätz) aanbeval. Toen hij dit aan Klaas Bolt schreef stuurde die een enthousiaste brief terug met daarbij een LP waarop deze Müllerorgels bespeelt.

Na 3 jaar in Brielle te hebben gewoond, verhuisde de familie Fahner naar Friesland, terug naar de vertrouwde omgeving. Eén van de redenen was dat hij de restauratie van de Leeuwarder Jacobijnerkerk graag van dichtbij wilde volgen. In Dokkum werd Ad docent muziek en leraar AVO aan de Christelijke Technische School, later opgegaan in het Dockinga College. Ook in Dokkum gaf hij blijk van belangstelling voor orgels. Hij nam weer les op de plaatselijke muziekschool en later nog bij Arnold Feddema. Hij was nog een tijdje organist van de Verenigde Remonstrantse Gemeente maar speelde ook regelmatig diensten in de Grote kerk. De orgelgeschiedenis van deze kerk werd gepubliceerd in het blad de Mixtuur. Hij was medeadviseur bij de bouw van het nieuwe Flentroporgel in 1979. De familiegeschiedenis van de orgelmakers Van Dam en Hardorff-Kruse maar ook de fotografie heeft zijn bijzondere belangstelling. In diverse bladen zijn foto's van hem gepubliceerd. In 1994 ging hij weer in zijn geliefde Leeuwarden wonen, midden in de historische binnenstad in een prachtig historisch pand uit 1619. Op de benedenetage heeft hij daar de beschikking over een huisorgel met 3 1/2 stem. Vanaf de start van de stichting Organum Frisicum, in het najaar van 1994, was Ad Fahner secretaris. Hij behoort dus tot de 'mannenbroeders' van het eerste uur, die Organum Frisicum gemaakt hebben tot wat het nu is: een niet meer weg te denken instituut in de Friese orgelwereld. Eind 2007 kondigde Ad zijn vertrek uit het bestuur van Organum Frisicum aan. Zowel zijn echtgenote als Ad zelf zouden op afzienbare termijn met vervroegd pensioen gaan en dan wilden ze tijd hebben om samen dingen te ondernemen. Vooral reizen met de caravan. Met name Frankrijk is een geliefde bestemming waar beiden van zowel natuur als cultuur genieten. Tijdens de voorjaarsexcursie zal blijken dat we Ad Fahner niet met lege handen laten vertrekken. Zijn vertrek is zonder meer een aderlating voor de stichting Organum Frisicum. Maar gelukkig heeft, om een bekend oud-voetballer te parafraseren, elk nadeel zijn voordeel. Ad is namelijk per 1 januari 2009 opgevolgd door de jeugdige Jochem Schuurman en daardoor heeft het stichtingsbestuur een 'verjongingskuur' ondergaan die de continuïteit van het werk van Organum Frisicum weer voor jaren waarborgt.

Jochem Schuurman

Jochem Schuurman is organist van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in zijn woon- en geboorteplaats Drachten. Op 3 juni 1989 zag hij het levenslicht. Zijn eerste orgellessen ontving hij januari 1997 van Johan G. Koers aan de Muziekschool te Drachten. Hij was toen zeven jaar en hij is ruim 10 jaar bij Johan Koers orgelles blijven volgen. Dat zegt heel wat over zijn waardering voor deze orgeldocent! Toen Jochem in 2007 zijn VWO-diploma had behaald, besloot hij de orgelopleiding aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Theo Jellema te gaan volgen. Daar is hij op dit moment nog druk mee bezig. Jochem Schuurman is in zijn vrije tijd werkzaam in de Commissie Kerkconcerten in de Fontein, een commissie die zich bezig houdt met het organiseren van concerten rond het orgel in de Fonteinkerk te Drachten (zie de website www.ckfdrachten.nl. Eens per jaar geeft hij een Bachconcert in deze serie, maar ook elders in het land is hij regelmatig te beluisteren. De verste reis die hij als concertgever maakte, was naar Brasov in Roemenië waar hij een orgelconcert in de Black Church van die stad verzorgde. Wat Jochem ook leuk vindt om te doen, is deelnemen aan orgelconcoursen. En dat doet hij niet zonder succes. In 2007 was hij jongste deelnemer en finalist van het orgelconcours in de Leeuwarder Koepelkerk. In hetzelfde jaar was hij eersteprijswinnaar van het door de Stichting Groningen Orgelland georganiseerde orgelconcours. In 2008 won hij het Govert van Wijnconcours in Maassluis. Inmiddels is Jochem reeds fungerend secretaris van de Stichting Organum Frisicum. Hij heeft de eerste vergaderingen van dit jaar bijgewoond en de notulen gemaakt! Jochem is blij deel uit te maken van het bestuur en op die manier een steentje aan het goede werk van de stichting te kunnen bijdragen. Op haar beurt is de stichting Organum Frisicum ingenomen met haar nieuwe, jeugdige secretaris. Hopelijk kan de stichting nog geruime tijd van zijn inzet en talent profiteren. Tijdens de voorjaarsexcursie zal Jochem het orgel in de kerk van Nijega bespelen.

Keimpe van der Wal

Naast een nieuwe secretaris krijgt de Stichting Organum Frisicum ook een extra bestuurslid die zich specifiek met orgelactiviteiten voor jongeren gaat bezighouden. Dat betekent dat het bestuur per 1 juli 2009 van zes naar zeven leden wordt uitgebreid. Het nieuwe bestuurslid voor 'jongerenzaken' is Keimpe Dirk van der Wal uit Leeuwarden. Hij werd op 5 juli 1952 in Witmarsum geboren. Hij bezocht de Pedagogische Academie in Leeuwarden waar hij in 1974 het diploma volledig bevoegd onderwijzer behaalde. Zijn eerste baan als onderwijzer vervulde hij aan de Rehobothschool in Leeuwarden, waar hij in 1976 ging wonen. In 1979 trouwde hij. Het gezin Van der Wal is in Leeuwarden blijven wonen. Twee van de vier kinderen wonen nog thuis. Nog steeds is hij in het onderwijs werkzaam, maar nu in een zogenoemde bovenschoolse functie. Bij het protestants-christelijk basisonderwijs in Leeuwarden is hij zorgcoördinator en in de regio Noordwest Friesland is hij coördinator voor het christelijk samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Beide functies komen erop neer dat hij bijdraagt aan schoolse voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Op grond van beide functies kent en bezoekt hij veel scholen. En dat is precies de reden waarom het zittende bestuur hem voor 'jongerenzaken' heeft gevraagd.

Keimpe van der Wal is ook een orgelliefhebber. Zijn eerste orgellessen ontvang hij als jongen in zijn toenmalige woonplaats Wesepe van de heer Velders. Daarna bekwaamde hij zich verder bij onder andere Broer de Witte. Tot voor kort was hij organist van de Leeuwarder Pelikaankerk en dirigent van de cantorij aldaar. Vanwege een in Leeuwarden gaande herindeling van wijkgemeenten en kerksluitingen, is Keimpe naar een andere wijkgemeente overgestapt waardoor hij niet langer cantor-organist in de Pelikaankerk is. Inmiddels is hij al weer benaderd om elders kerkdiensten te komen begeleiden. Zijn belangstelling voor kerkmuziek blijkt verder uit zijn lidmaatschap van het Leeuwarder Madrigaalkoor dat onder leiding van Broer Giesing staat. Tevens is Keimpe van der Wal penningmeester van dit koor, in welke functie hij ook ervaring met organisatorische werkzaamheden voor concerten heeft opgedaan. Kortom, de Stichting Organum Frisicum denkt met Keimpe van der Wal een ideaal bestuurslid om orgelactiviteiten voor jongeren in Fryslân op te zetten, in huis te hebben gehaald. Het kan daarbij gaan om het inhuren van bestaande producties als ook het opzetten van nieuwe projecten. Om fit te blijven beoefent Keimpe samen met zijn echtgenote de wandelsport en dan met name het lange-afstandwandelen. Zo voltooiden zij onder andere de Pieterpadroute van Pieterburen (in Groningen) naar Maastricht. In een volgende Friese Orgelkrant en op onze website hopen wij u over onze nieuwe activiteiten voor jongeren te informeren.

Willem Sprik

Tot slot nog kort iets over Willem Sprik uit Balk. Willem Sprik is momenteel wethouder in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Hij treedt medio 2010 tot ons bestuur toe. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en ongeacht zijn politieke activiteiten daarna komt hij ons bestuur versterken, zo heeft hij toegezegd. Hij is een enthousiast orgelliefhebber en is sinds 1975 organist van de protestantse kerk te Sloten. Wij hopen Willem Sprik tijdens de najaarsexcursie van 2010 aan u te kunnen voorstellen.

REDACTIE


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard