ok2005menu
Woord van het stichtingsbestuur Friese Orgelkrant 2005
 

We zullen doorgaan - Commentaar van hoofdredacteur Johan Sjoukema

Na de euforie van het jubileum vorig najaar, de jubileumdag op 6 november en de presentatie van het jubileumboek, staan de bestuursleden van de Stichting Organum Frisicum weer met beide benen op de grond. Het bestuur heeft enkele belangrijke besluiten moeten nemen. Allereerst een besluit met financiële gevolgen. Het stichtingsbestuur wordt in toenemende mate met kostenstijgingen geconfronteerd: werden tot enkele jaren geleden de kerken voor de orgelexcursies altijd gratis ter beschikking gesteld, het is usance geworden dat onze stichting daarvoor moet betalen. Ook wat de kosten van de nationale orgeldag betreft, verwachten deelnemende kerken in toenemende mate een vergoeding. Nu de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en -cultuur naar verwachting niet met landelijke richtlijnen op dit punt zal komen, heeft het bestuur de knoop doorgehakt en het bedrag dat de kerken voor deelname aan de orgeldag vergoed krijgen, verhoogd. Beide kostenstijgingen hebben tot het bestuursbesluit geleid een tweetal prijsverhogingen door te voeren. In de eerste plaats wordt de prijs voor deelname aan onze orgelexcursies verhoogd van € 6,- naar € 8,- (voor donateurs) en van € 8,- naar € 10,- (voor niet-donateurs). In de tweede plaats wordt de prijs voor deelname aan de nationale orgeldag in Fryslân verhoogd van € 12,- naar € 15,-. Daarmee hopen wij de genoemde kostenstijgingen te kunnen opvangen.

Tegelijkertijd is besloten de minimumdonatie van € 12,50 per jaar niet te verhogen en is de uitdrukkelijke intentie uitgesproken meer specifiek voor onze donateurs te gaan doen. Met dat laatste wordt dit jaar meteen een begin gemaakt: op vrijdag 17 juni aanstaande organiseert de Stichting Organum Frisicum een orgelconcert in de (hervormde) Dorpskerk van Marssum. Jan Jongepier zal het concert verzorgen. Voor donateurs van Organum Frisicum is het concert gratis toegankelijk. Meer over dit orgelconcert vindt u in de Friese Orgelagenda. In de toekomst wil de stichting vaker een orgelconcert organiseren in plaatsen en kerken waar niet of nauwelijks concerten worden gegeven, maar waarvan het orgel daarvoor interessant genoeg is. Er valt bijvoorbeeld te denken aan Oud-Duurswoude (orgel van F.C. en J.G. Schnitger, circa 1723) en aan Hichtum (orgel van Albertus van Gruisen, 1795). Het concert kan – zoals dit jaar – plaatsvinden in de zomer met een gezellige 'nazit' na afloop óf rond kerst met een sfeervolle 'aankleding'. Hoe dat ook precies zijn vorm gaat vinden, het bestuur beoogt met een jaarlijks concert extra service aan de donateurs te verlenen.

Een tweede besluit waarvan hier melding moet worden gemaakt, is de uitbreiding van het stichtingsbestuur. Als zesde persoon is tot het bestuur van de Stichting Organum Frisicum toegetreden mevrouw Mieke Trip te Dronrijp. Zij is afkomstig uit Veendam, 33 jaar, parttime huisarts en fervent amateur-organiste. Er zal nader worden bekeken met welke taken zij zich speciaal zal belasten, waarbij vooral wordt gedacht aan redactiewerk voor de Friese Orgelkrant, omdat Folkert Binnema te kennen heeft gegeven met het redactionele werk voor de Friese Orgelkrant te willen stoppen.

Het 'oude', vijfkoppige bestuur heeft organist-klavecinist Broer de Witte uit Leeuwarden gevraagd als derde excursieleider te willen fungeren tijdens de voorjaarsexcursie. Broer de Witte is onder meer vaste organist in Zweins. Het bezoek aan Zweins leek het bestuur een goede gelegenheid Broer de Witte als extra organist en excursieleider te vragen. Het bestuur is voornemens in de nabije toekomst vaker een beroep op hem te doen.

Ook ten aanzien van de Friese Orgelkrant gaat er iets veranderen. Na zes jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen de Stichting Organum Frisicum en het Friesch Dagblad. Het Friesch Dagblad verzorgde de opmaak van de Friese Orgelkrant, de acquisitie van advertenties en een deel van de verspreiding, terwijl de krant gedrukt werd bij het 'zusterbedrijf', de Nederlandse Rotatiedrukkerij, waar het Friesch Dagblad ook gedrukt wordt. Om financieel-economische redenen heeft het Friesch Dagblad een aantal werkzaamheden afgestoten om zich te concentreren op haar kerntaak, het maken van een dagblad. Het verzorgen van de Friese Orgelkrant behoort niet tot die kerntaak en dus hebben bestuur en redactie een andere 'partner' moeten zoeken. Die hebben wij in het onder de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) vallende Total Media Exposure (TME) gevonden. Net als voorheen blijven de opmaak van de Friese Orgelkrant, de acquisitie van advertenties, het drukken en een deel van de verspreiding in één hand. Wij hopen met deze keus de toekomst van de Friese Orgelkrant voor de komende jaren zeker te hebben gesteld.

Door de hier vermelde besluiten denkt het stichtingsbestuur met haar activiteiten kwaliteit te kunnen blijven bieden. De Stichting Organum Frisicum zal met haar werk dus vooral . . . . . . . . . . . doorgaan

JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard