ok2004menu
Portretten van de mensen achter Organum Frisicum Friese Orgelkrant 2004
 

Het tienjarig jubileum van de Stichting Organum Frisicum leek een goede aanleiding om de mensen die voor het werk van de stichting in touw zijn, kort aan u voor te stellen. U kunt niet alleen kennis maken met de bestuursleden en de artistiek adviseurs, maar ook met de financieel adviseur, onze administratrice, de webmasters en de redacteuren van de Friese orgelkrant. Waar mogelijk is tevens een foto afgedrukt, zodat u al onze medewerkers tijdens onze activiteiten ook kunt herkennen.

1. Voorzitter Otto Roelofsen werd in 1946 te Leeuwarden geboren en is werkzaam in het basisonderwijs te Harlingen. Komt uit een muzikale familie. Speelde in harmonieorkesten te Leeuwarden en Franeker. Kreeg orgellessen en volgde in 1970 zijn vader op als organist te Lekkum en Oudkerk/Roodkerk. Leidde vele jaren de Interkerkelijke Jeugdcantorij te Harlingen. Thans organist te Oost-Vlieland (sinds 1981), Harlingen (Grote Kerk), Midlum (sinds 1976) en Kimswerd (sinds 1987), zijn huidige woonplaats. Richtte mede de Stichting Organum Frisicum op, waarvan hij vanaf het begin voorzitter is.

2. Secretaris Ad Fahner werd in 1945 te Leeuwarden geboren. Eerste orgellessen van S. Schuitema te Leeuwarden, later onder andere van Arnold Feddema te Damwoude. Is in verschillende plaatsen organist geweest. Na ULO en Kweekschool eerst in het onderwijs te Brielle werkzaam, thans in Dokkum. Hobby’s : orgelhistorie, de familiegeschiedenis van de orgelmakers van Dam en Hardorff en de geschiedenis van de stad Leeuwarden, zijn huidige woonplaats. Sedert 2002 wekelijks radioprogramma op de lokale omroep Mercurius met J.J. Wassenaar over het Leeuwarden van toen. Is jarenlang secretaris geweest van de afd. Friesland van de K.N.O.V. Vanaf het begin in 1994 secretaris van de stichting Organum Frisicum.

3. Secretaris Ad Fahner werd in 1956 te Driesum (Frl.) geboren. Woonachtig in Frieschepalen. Kreeg als jongen al vroeg orgelles. Zijn orgelleraar heeft bij hem de orgelkoorts aangewakkerd. Naast sport heeft hij nog een tweede muzikale hobby: brassbandmuziek. Na 10 jaar te Driesum in een brassband te hebben gespeeld, speelt hij nu in Ureterp op de bes-bas. Door het organiseren van orgelconcerten in Ureterp, waar hij al 24 jaar organist is, en vanwege zijn werk als financieel adviseur bij een bank is hij gevraagd bestuurslid van Organum Frisicum te worden en Johan Sjoukema als penningmeester op te volgen.

4. Bestuurslid zonder portefeuille: Geert van der Heide. Geboren op 07-04-1950 te Rottevalle(Frl.) in een gereformeerd ‘nest’. Thuis stond een harmonium waarop Geert en zijn zus les kregen. Na het behalen van een middelbareschooldiploma ging hij vervolgens naar het Stedelijk Conservatorium in Groningen om bij Wim van Beek orgel te studeren. Na het behalen van de onderwijsakte kreeg Geert van der Heide een volledige betrekking als orgeldocent bij Streekmuziekschool De Wâldsang, waar hij sedert 1972 aanvankelijk als docent orgel werkzaam was en later ook als docent theoretische vakken en kerkmuziek. In 1988 werd hij adjunct directeur en vanaf juli 2000 is hij directeur van dezelfde muziekschool. Vanaf 1979 hoofdorganist van de gereformeerde kerk van zijn woonplaats, Surhuisterveen. Van 1968-1993 ook werkzaam geweest als koordirigent in o.a. Groningen en Leeuwarden.

5. Bestuurslid zonder portefeuille, Johan Sjoukema is één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Stichting Organum Frisicum. Hij werd op 6 mei 1948 in Leeuwarden geboren en woont momenteel in Tytsjerk. Kreeg enkele jaren orgelles van S. Schuitema, organist van de Vrije Evangelische kerk in Leeuwarden. Ontwikkelde tijdens de middelbareschooltijd een levendige belangstelling voor klassieke muziek. Na zijn studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam belandde hij in het onderwijs. Is in diverse plaatsen en in diverse onderwijsfuncties werkzaam geweest. Werkt momenteel in Drachten, nog steeds in het onderwijs. Aanvankelijk was hij penningmeester van Organum Frisicum én eindredacteur van de Friese Orgelkrant. Om ezondheidsredenen doet hij het thans binnen de stichting iets rustiger aan. Is nog steeds eindredacteur van de Friese Orgelkrant.

6. Artistiek adviseur: Theo Jellema werd geboren in 1955 en studeerde na de HBS in Leeuwarden orgel aan het conservatorium van Groningen bij Wim van Beek. Voor het verloop van zijn carrière als professioneel musicus zij verwezen naar het programmablad bij de orgelexcursies die de Stichting Organum Frisicum organiseert. In de zomer van 2003 ontving Theo Jellema de zilveren medaille van de Société Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de bevordering van de Franse orgelcultuur. Theo Jellema is niet alleen als artistiek adviseur en excursieleider bij werk van Organum Frisicum betrokken, hij is tevens redacteur van de Friese Orgelkrant.

7. Artistiek adviseur: Jan Jongepier. Werd in 1941 te Zaandam geboren. Hij kreeg zijn eerste orgellessen van zijn vader en daarna van Cor Kronenburg. Behaalde in 1962 het staatsdiploma orgel A. Van 1963 tot 1971 studeerde hij bij Piet Kee aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam. Voor het verdere verloop van zijn carrière als professioneel musicus zij verwezen naar het programmablad bij de orgelexcursies die de Stichting Organum Frisicum organiseert. Eind 2003 werd hem als eerste de Sweelinckprijs toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse orgelcultuur. Jan Jongepier is als artistiek adviseur en excursieleider bij werk van Organum Frisicum betrokken. Bovendien levert hij altijd een bijdrage over orgelrestauraties in Friesland voor de Friese Orgelkrant. Hij schrijft momenteel een boek over het Friese orgelbezit, dat op 6 november 2004 als jubileumboek van de Stichting Organum Frisicum zal verschijnen.

8. Financieel adviseur Klaas D. de Groot werd in 1956 te Leeuwarden geboren. Buiten de blokfluitlessen op de lagere school heeft hij geen muzikale scholing. Na de MEAO kwam hij op een accountantskantoor in Leeuwarden terecht, waar hij als beginnend assistent-accountant onder meer werk verrichtte voor de Orgelmakerij Bakker en Timmenga te Leeuwarden. Door familieleden werd de interesse voor klassiek muziek gewekt. Woont in Tytsjerk, waar hij ouderling-kerkvoogd van de hervormd-gereformeerde federatieve gemeente is. Dorpsgenoot Johan Sjoukema vroeg hem financieel adviseur van de Stichting Organum Frisicum worden. Vanaf 1995/96 als zodanig op de achtergrond actief voor Organum Frisicum. Hij werkt sedert 1999 als hoofd administratie bij een bedrijf in Lemmer. Bij de orgelexcursies in april en september treedt hij veelal samen met Johan Sjoukema als ‘gastheer’ bij de entree op om de administratieve gang van zaken rond de excursies in goede banen te leiden.

9. Administratrice, Jannie de Vries – van der Meulen is in 1961 te Suwâld, gemeente Tytsjerksteradiel, geboren. Na de LEAO (kantoorrichting) en de MAVO is zij van 1978 t/m 1989 als administratief medewerkster bij een ccountantskantoor in Leeuwarden werkzaam geweest. Tussentijds gehuwd en moeder van twee zoons geworden. Was vervolgens fulltime huisvrouw. Meldde zich aan bij een vrijwilligerscentrale en volgde informaticacursussen. Kwam in 1998 bij de Stichting Organum Frisicum als vrijwilligster voor administratieve en secretariële ondersteuning van het bestuur. Thans is zij tevens parttime werkzaam bij een klein accountantskantoor in Oentsjerk. Een speciale relatie met orgels heeft zij niet, maar zij bezit wel kennis van kerkmuziek, want zij heeft geruime tijd als alt bij een kerkkoor gezongen.

10. Webmaster Foppe Duursma.Is op 5 januari 1969 in Leeuwarden geboren. Volgde de opleiding MEAO en slaagde er na verloop van tijd in van zijn hobby zijn werk te maken: hij is nu werkzaam als systeembeheerder bij een nergiebedrijf. Vanuit die hobby is ook de belangstelling ontstaan voor het maken van een website. Broer Luuk Duursma, die interesse voor ICT paart aan een grote belangstelling voor orgels en orgelmuziek, zorgde ervoor dat beide broers het ‘bouwen’ en onderhouden van een website voor Stichting Organum Frisicum op zich hebben genomen. Inmiddels zijn ze daar al weer ruim drie en een half jaar mee bezig. Foppe Duursma heeft brede belangstelling voor verschillende genres muziek, inclusief orgelmuziek en dan niet alleen de muziek zélf, maar ook voor de orgels en de veelal oude kerken.

11. Webmaster Luuk Duursma is op 27 december 1952 te Leeuwarden geboren. Kwam na de MULO bij de belastingdienst terecht, waar hij nog steeds werkzaam is. Zij interesse voor orgelmuziek is eigenlijk pas laat ontstaan, hoewel er thuis in het ouderlijk gezin een harmonium was, later een elektronisch orgel en weer later zelfs een Hammondorgel. De kans orgelles te krijgen liet Luuk aan zich voorbij gaan. In zijn jongensjaren voelde hij er niet voor. Pas zo’n tien jaar geleden ontstond de interesse voor orgelmuziek. Op hun initiatief hebben de gebroeders Duursma in het voorjaar van 2000 het bestuur van Organum Frisicum aangeboden een website te bouwen. Toen daar positief op gereageerd werd, zijn zij aan de slag gegaan. Sinds oktober 2000 heeft de Stichting Organum Frisicum nu – gezien het muziekaanbod – een unieke website.

12. Redacteur Folkert Binnema. Geboren in 1937. Groeide op in Stiens. Kreeg als kind pianoles en ontwikkelde vlak na de lagereschooltijd grote interesse voor de muziek voor Bach en voor het klavecimbel. Langzamerhand stapte hij van de piano over op het orgel. Hij was enige jaren werkzaam als onderwijzer en deed in die periode staatsexamen orgel. Behaalde aan de Muziekpedagogische Akademie (MPA) te Leeuwarden de akte piano. In 1968 werd hij organist in Sneek. In die plaats was hij vanaf 1969 tot aan zijn pensionering docent orgel en piano aan de muziekschool. In zijn woonplaats Sneek is hij nog steeds werkzaam als organist bij de Doopsgezinde gemeente en bij de SOW-kerken. Zijn belangrijkste orgelleraar was Klaas Bolt. Folkert Binnema bezocht vele interpretatiecursussen in binnen- en buitenland. Hij concerteert nog steeds, niet alleen in de omgeving van zijn woonplaats, maar ook in (Oost-)Duitsland, Polen en Roemenië. Sinds 2001 is hij redacteur van de Friese Orgelkrant.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard