Fryslân
Dit is de hiemside fan Stichting Organum Frisicum, in stifting dy't besiket oargelkonserten te promoaten en te behâlden yn ús provinsje. Skytskoarje net dizze hiemside te besykjen, ek as jo de nederlânske taal net machtich binne. Der is in protte te sjen en te beharkjen.

De stifting organisearret ûnder oaren útstapkes nei tsjerken om yn'e kunde te kommen fan de skiednis fan dy tsjerken en harren oargels. As jo op de knop 'Excursie orgels' klikke, op'e haadside, treffe jo in menu oan mei ferwizings nei al dy tsjerken. As jo in tsjerke kieze komme jo op in side mei de nederlânske biskriuwing fan it oargel. Yn'e measte gefallen treffe jo ek in byld oan fan it oargel en faaks kinne jo it oargel ek spyljen hearre.

Wy winskje jo in protte wille ta as jo dizze hiemside besykje.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard